RASTAALAN OMAKOTIYHDISTYS r.y:n SÄÄNNÖT

 

1 §

Yhdistyksen nimi on Rastaalan Omakotiyhdistys ry., ruotsiksi Trastmossa Egnahemsförening rf. ja sen kotipaikka on Espoon kauppala.

 

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Rastaalan alueen omakotiasukkaiden yhdyssiteenä, valvoa heidän yhteisiä etujaan sekä edistää terveen, viihtyisän ja luonnonläheisen asumisen mahdollisuuksia Rastaalassa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia, esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia sekä tekee viranomaisille alueen kehittämiseen tähtääviä esityksiä ja anomuksia.

 

3 §

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen Suomen kansalainen, joka Espoon Rastaalan alueella omistaa kiinteistön tai osan siitä, ja jonka yhdistyksen johtokunta jäseneksi hyväksyy.  Jäsenet maksavat yhdistykselle liittymismaksun sekä vuosittaisen jäsenmaksun, joiden suuruuden määrää yhdistyksen vuosikokous. Yhdistyksen kokous voi johtokunnan esityksestä erottaa jäsenen, jonka katsotaan toimivan vastoin yhdistyksen etuja.

 

Yhdistyksen asioita hoitaa sen lainmukaisena hallituksena johtokunta, johon kuuluu kuusi kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittua jäsentä sekä kaksi samaksi ajaksi valittua varajäsentä. Jäsenistä ja varajäsenistä on puolet vuosittain erovuorossa. Erovuoroisuus ratkaistaan aluksi arvalla. Johtokunta valitsee keskuudestaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin. johtokunta voi valita rahastonhoitajan ja muut mahdolliset toimihenkilöt myös johtokuntaan kuulumattomista jäsenistä. Johtokunnan jäsenten toimikausi alkaa samana päivänä kuin vaali suoritetaan. Johtokunta on päätösvaltainen kun sen kokoukseen osallistuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään kolme johtokunnan jäsentä. Johtokunnan kutsuu koolle puheenjohtaja. Yhdistyksellä voi olla myös erilaisia toimikuntia.

 

Yhdistyksen nimet kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

 

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on vähintään yhtä viikkoa ennen vuosikokousta jätettävä tilintarkastajien tarkastettavaksi.

 

Yhdistyksen vuosikokous pidetään helmikuun loppuun mennessä ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

1) Esitetään johtokunnan kertomia edellisen vuoden toiminnasta, edellisen vuoden tilit ja tilintarkastajien niistä antama lausunto.

2) Päätetään toimintakertomuksen ja tilien hyväksymisestä sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille.

3) määrätään johtokunnan jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot.

4) Valitaan jäsenet ja varajäsenet johtokuntaan erovuoroisten tilalle.

5) Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä tarkastamaan yhdistyksen alkaneen vuoden tilejä.

6) Määrätään liittymismaksun ja jäsenmaksun suuruus.

7) Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio alkaneelle vuodelle.

8) Asetetaan tarpeelliseksi katsottavat toimikunnat alkaneelle vuodelle.

9) Päätetään siitä, miten tiedonannot jäsenille toimitetaan.

10) Käsitellään muut kokouksen ohjelmaan otetut asiat.

 

Yhdistyksen ylimääräinen kokous voidaan pitää milloin johtokunta niin päättää tai milloin ¼ jäsenistä  sitä kirjallisesti pyytää.

Yhdistyksen kokouksissa on kullakin jäsenmaksunsa maksaneella 18 vuotta täyttäneellä jäsenellä yksi ääni. Päätökseksi tulee enemmistön mielipide mikäli näissä säännöissä ei toisin määrätä. Äänten jakaantuessa tasan  ratkaisee puheenjohtajan mielipide paitsi vaaleissa arpa.

 

Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle kirjallisesti. Vuosikokous on kutsuttava koolle vähintään 10 päivää enne"4">Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle kirjallisesti. Vuosikokous on kutsuttava koolle vähintään 10 päivää ennen ja muut kokouksen vähintään 5 päivää ennen kokousta.

 

9 §

Yhdistys voidaan lopettaa tai sen sääntöjä muuttaa kahden peräkkäisen yhdistyksen kokouksen päätöksellä. Näiden kokousten väli on oltava vähintään 14 päivää. Ehtona on kuitenkin , että vähintään 3/4 annetuista äänistä kannattaa esitystä. Jos yhdistys päätetään lopettaa sen omaisuus käytettävä yhdistyksen viimeisen kokouksen päätöksen mukaisella tavalla sellaiseen yleishyödylliseen tarkoitukseen, jota yhdistys näiden sääntöjen mukaisesti on harrastanut.